فونداسیون

 • کارگاه

   *****************************************   ********************************************* ***************************************** ************************************* نحوه صحیح  «اورلب»

  ادامه مطلب
 • مقاومت مصالح

    &&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&__&&&&&&&&&&&& )  (نیروهای کششی و فشاری ) &&&&&&&&&&&&&& (میخچه های فولادی جهت درگیری هر چه بیشتر بتن و…

  ادامه مطلب
 • نکات مهم«عمران ، معماری»

  £££££££££££££££££££££££££££££££££ £££££££££££££££££££££££££££££££££ £££££££££££££££££££££££££££££££££ (جزئیات آرماتور اسکلت بندی بتنی) £££££££££££££££££££££££££££££££££ (نحوه اتصال وصله ستون) £££££££££££££££££££££££££££££££££ (عدم اتصال صحیح بال دستک به…

  ادامه مطلب
بستن