مهره

  • مقاومت مصالح

    ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ (افزایش مقاومت سازه با استفاده از افزایش ابعاد مقاطع)(ژاکت بتنی) ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ (سیمهای فلزی یا مفتول ها و خاموتها نباید…

    ادامه مطلب
  • نکات مهم ریاضی انسانی

    (10 جمله به یاد ماندنی از «جیم ران»؛اسطوره رشد شخصی)       ********************************************* احتمال؛ بین صفر و یک است.(صفر…

    ادامه مطلب
بستن